Booking trên báo mạng, đơn giản mà hiệu quả bất ngờ.